Katy Cranston William Dixon Wilhelmina Woyka LINKS & REFERENCES Charles Rennie Mackintosh Jimmy Logan James Tassie
John Buchan James Stokes
William Simpson